ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร MC Onboarding : MC มือใหม่ TSU Young Ambassador 2023 (รุ่นที่ 1)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร MC Onboarding : MC มือใหม่ TSU Young Ambassador 2023 (รุ่นที่ 1)

13 ก.ค. 66 1747

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566  ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “MC Onboarding : MC มือใหม่”   TSU Young Ambassador 2023 (รุ่นที่ 1) ในแก่นิสิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ส่งตัวแทนนิสิตเข้ารับการอบรมจาก 10 หน่วยงาน จำนวน 23 คน ซึ่งการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

     กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหล่อหลอม สื่อสาร และถ่ายทอดเทคนิคด้านการทำหน้าที่พิธีกร มหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการรับสมัครนิสิตและการพัฒนาเว็บไซต์ Open House  โดยมุ่งส่งเสริมให้นิสิตที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการทำหน้าที่พิธีกร ในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทักษิณ มาให้ความรู้แก่นิสิต ได้แก่ คุณกรวิทย์ จันทร์พูล นักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (NBT สงขลา) ให้ความรู้พื้นฐานสำหรับงานพิธีกร และการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ทำหน้าที่พิธีกร พร้อมแนะนำและสาธิตเทคนิคการเป็นพิธีกร ผ่านสื่อสารโซเชียลมีเดีย และคุณสุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่พิธีกรในงานรัฐพิธี งานที่เป็นทางการและกึ่งทางการ พร้อมฝึกปฏิบัติ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 18310 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา