ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2570” นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับแนวหน้าของประเทศ หมายถึง คะแนนจากการประเมินตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์ “กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ 4 ขึ้นไป”

ปรัชญาการศึกษา

“มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนสู่สมรรถนะนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการที่มีปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ

2. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

4. พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

TSU MOVE

"มหาวิทยาลัยทักษิณ เคลื่อน เปลี่ยน สู่อนาคต”

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Core Values)

“ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Core Values) คือ ความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึกเป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่และศรัทธา ผ่าน TSU Move – เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ”


T: Talent = มีปัญญาปฏิบัติการ

แสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ (Knowledge Acquisition)

กล้าเปลี่ยนแปลงและพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Change and Innovative Creativity)

ทํางานเชิงรุก มุ่งความสําเร็จที่ท้าทาย (Being Proactive and Challenging Goals)

คิดนอกกรอบและมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Outside the Box)


S: Synergy = สานพลังสู่ความสําเร็จ

ทํางานเป็นทีม เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (Trust and Smart Teamwork)

ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (Knowledge and Experience Sharing)

ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง (Inclusion)

ตระหนักในคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร (Self-esteem)

กล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร (Maximum Benefits)


U: University for Change = สร้างสรรค์สังคม

ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance)

มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Consciousness and Responsibilities)

สร้างนวัตกรรมสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ (Social Innovation for Creative Changes)

เป็นหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการพัฒนา (Partnership for Goal)

สมรรถนะหลัก

อัตลักษณ์

บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑