ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายสมนึก พรหมเขียว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายสมนึก พรหมเขียว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ