ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ

TSU Brand Identity

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย 
(Official Sub-Logo Signature)

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

“มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2570”

คณะ

13+

หลักสูตร

95+

นิสิต

14759+

รางวัลและผลงาน