สภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ผู้รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

>ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา
ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. เจษฎา ช.เจริญยิ่ง
ดร. เจษฎา ช.เจริญยิ่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สมคิด_เลิศไพฑูรย์
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ปัทมาวดี_ภชนุกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โภชนุกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสถาพร_ศรีสัจจัง
นายสถาพร ศรีสัจจัง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
อธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 (นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ )

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก
(อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

นายสุพงค์ แซ่อิ้ว
นายสุพงค์ แซ่อิ้ว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้เเทนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ