คณะผู้บริหาร

อธิการบดี

รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
อธิการบดี

 074-317600  ต่อ 7000
 nathapong@tsu.ac.th

รศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

 074-317600 ต่อ 1608
 sutiporn@tsu.ac.th

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

 074-609618 หรือ 074-609600 ต่อ 3409
 jthavorn@tsu.ac.th

ดร.สิรยา_สิทธิสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

 074-609607
 siraya.s@tsu.ac.th

รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 074-609600 ต่อ 3313
 samak@tsu.ac.th

ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

 074-609607
 snoppadon@tsu.ac.th

อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

รองอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา

 074-317600 ต่อ 1800
 weena@tsu.ac.th

ผศ.ดร.ธัญญา  พันธ์ฤทธิ์ดำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ

รองอธิการบดี
วิทยาเขตพัทลุง

 074-609607
 Thanya@tsu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร
อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร

 074-609600 ต่อ 7244
 tiptiwa@tsu.ac.th

ดร.ชวนพิศ ชุมคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

 074-317600 ต่อ 7015
chuanphit@tsu.ac.th

นายบัณฑิต ทองสงฆ์
ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

 074-317600 ต่อ 7012
bandit@tsu.ac.th

ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 074-317600 ต่อ 7013
khwanchit@tsu.ac.th

ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตพัทลุง

 074-609600 ต่อ 7007
aekkarach@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนัน ยามาเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนัน ยามาเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมาย

 074-317600 ต่อ 7019
sanan.y@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการพัสดุ

 074-317600
abdulrosah.w@tsu.ac.th

อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์  คล้ายวิตภัทร
อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

 074-317600
ponkris@tsu.ac.th

คณบดี

ผศ.ดร.ธัญญา  พันธ์ฤทธิ์ดำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 074-317600 ต่อ 1000
 parichat.t@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

074-317600 ต่อ 3301
withawat@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 

074-609600 ต่อ 2000
noppamas@tsu.ac.th

อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

074-317600 ต่อ 1800
dpinit@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

074-317600 ต่อ 1703
pthai_6@hotmail.com

ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว
ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว

คณบดี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

074-609600 ต่อ 4000
kwallapa@Scholar.tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว

คณบดี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

074 - 609600 ต่อ 3104
uraiwan@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา อภินวถาวรกุล

คณบดี คณะนิติศาสตร์ 

 074-317600  ต่อ 8717
krisda@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 

074-317655 ต่อ 7551
prasong@tsu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

074-609600 ต่อ 3600
kaew_on@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

074 - 609600 ต่อ 4700
Jirapan.p@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์

คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

074 - 609600 ต่อ 3413
srutrada@tsu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

รักษาการคณบดี คณะสหวิทยาการและการประกอบการ 

-
rungrawee.j@tsu.ac.th

ผู้อำนวยการ

นายเทพรัตน์ จันทพันธ์
นายเทพรัตน์ จันทพันธ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

 074-317600
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

074-609655 ต่อ 7244
samak@tsu.ac.th

ดร.คณิดา สินใหม
อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม

ผู้อำนวยการ
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

074-317600 ต่อ 4000
kanida@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน

คณบดี
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

074-317689
thuanthong@tsu.ac.th

อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง

ผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ

-
nichakorn@tsu.ac.th

อาจารย์ ดร.พิทยาธร แก้วคง
อาจารย์ ดร.พิทยาธร แก้วคง

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ

074-317696 ต่อ 2900
pittayatorn@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา

ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม

086-5981816
nugul@tsu.ac.th

อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

074-609600 ต่อ 8812
sunisa@tsu.ac.th

อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประถม

074-317600 ต่อ 3161
sinchai@tsu.ac.th