ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

TSU Brand Identity

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย 
(Official Sub-Logo Signature)

ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ