มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขตสงขลา

(+66) 74-317682    infoedu@tsu.ac.th
(+66) 74-317600 ต่อ 1111    husotsu@tsu.ac.th
(+66) 74-317618    ecba@tsu.ac.th
(+66) 74-317687    law@tsu.ac.th
(+66) 74-317619    fineart@tsu.ac.th
(+66) 74-317655    grad2018.tsu@gmail.com

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

Management for Development College,Thaksin University (TSU-MDC)
(+66) 74-317689    umdc@tsu.ac.th
(+66) 74-317696    international.ictsu@gmail.com

วิทยาเขตพัทลุง

(+66) 74-609607    science@tsu.ac.th
(+66) 74 - 609613    fhss@tsu.ac.th
(+66) 74-609-605    techno-tsu@hotmail.com
(+66) 74-609610    engineeringtsu1@gmail.com
(+66) 74-609611    nursing.tsu@mail.com
(+66) 74-609600 ต่อ 5201-5204    law@tsu.ac.th
(+66) 74-609618    agrobioindustrytsu@gmail.com
(+66) 74-609600 ต่อ 3810    infoedu@tsu.ac.th

คณะสหวิทยาการและการประกอบการ 

Faculty of Multidisciplinary Sciences and Entrepreneurship