ทำเนียบอธิการบดี

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง

รองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา 
(พ.ศ. 2512 – 2517) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (พ.ศ. 2517 - 2518)

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา สิงขโรทัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (พ.ศ. 2518 - 2520)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประหยัด หาสิตะพันธ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (พ.ศ. 2520 – 2521)

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (พ.ศ. 2521 - 2526)

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันลือ ถิ่นพังงา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (พ.ศ. 2526 – 2535)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ (พ.ศ. 2535 – 2538)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตภาคใต้ (พ.ศ. 2538 - 2539)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(พ.ศ. 2539-2544)

Card image cap
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(พ.ศ. 2544 – 2548)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (พ.ศ. 2517 - 2518)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2548 - 2556)  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(20 กันยายน พ.ศ. 2556 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(2 ธันวาคม พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน)