ทำเนียบอธิการบดี

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง

รองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา 
พ.ศ. 2512 – 2517 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
พ.ศ. 2517 - 2518

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา สิงขโรทัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
พ.ศ. 2518 - 2520

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประหยัด หาสิตะพันธ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
พ.ศ. 2520 – 2521

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
พ.ศ. 2521 - 2526

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันลือ ถิ่นพังงา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
พ.ศ. 2526 – 2535

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้
พ.ศ. 2535 – 2538

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตภาคใต้
พ.ศ. 2538 - 2539

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2539-2544

Card image cap
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2544 – 2548

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
พ.ศ. 2517 - 2518

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2548 - 2556  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
20 กันยายน พ.ศ. 2556 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
10 พฤษภาคม - 1 ธันวาคม 2565
รักษาการอธิการบดี
2 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ