อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัล Cultural Performance Award  The Best Combine Cultural Group

อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัล Cultural Performance Award The Best Combine Cultural Group

8 ส.ค. 66 279

     ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Cultural Performance Award
"The Best Combine Cultural Group" 22nd Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Varsity  Carnival 2023 At Universitas Syiah Kuala Banda Aceh - Indonesia  11 July 2023
     ในโครงการโครงการ IMT-GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2566