ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

7 มิ.ย. 65 2673
 

บันทึกรายวิชาในระบบลงทะเบียนออนไลน์
- ผ่านเว็บไซต์ http://enroll.tsu.ac.th/
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
ตามชั้นปี และวันที่ ดังนี้

 นิสิตระดับปริญญาตรี
 20 มิถุนายน 2565
- นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่ 4 (ทุกคณะ รหัส 62)
- นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 ( คณะศึกษาศาสตร์ รหัส61)
- นิสิตตกค้างภาคปกติและภาคสมทบ (ทุกคณะ รหัส56 - 61)

 21 มิถุนายน 2565
- นิสิต ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)

 22 มิถุนายน 2565
- นิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

 23 - 24 มิถุนายน 2565
- นิสิตรชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป (รหัส 65)
---------------------

 20- 26 มิถุนายน 2565
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปีที่ ทุกประเภท ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 นิสิตที่มีปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อ...กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ภายในวันที่กำหนดให้ชั้นปีตัวเองลงทะเบียนเท่านั้น หากนิสิตชั้นปีใดไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดต้องไปลงทะเบียนในช่วงวันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข

 วันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (เพิ่ม-ถอน) รายวิชาเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://enroll.tsu.ac.th/ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป)

 การเพิ่มถอนรายวิชากรณีพิเศษ
- 18 - 22 กรกฎาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.)
- ชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา วิชาละ 100 บาท
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน และเวลาสอบได้
- นิสิตต้องยื่นคำร้องต่องานทะเบียนนิสิต

? การชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ในวันที่
???? 5 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565

1. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)
ผ่านทางเว็บไซต์ http://enroll.tsu.ac.th/
**ตลอด 24 ชั่วโมง
2. นิสิตชำระเงินผ่าน Application ของธนาคาร(Mobile payment) *** ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่องานทะเบียนนิสิตฯ ***วันและเวลาราชการ
#วิทยาเขตสงขลา
https://www.facebook.com/Registrar.TSU
-  074 317 644
#วิทยาเขตพัทลุง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010931583084
-  074 673 206
- 074 609 600 ต่อ 7170 - 7173
------------------------------
 รายละเอียดประกาศ