การรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

การรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

16 มิ.ย. 65 2349
 
การรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565 การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ #วิทยาเขตสงขลา #วิทยาเขตพัทลุง
ดำเนินการตรวจร่างกาย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

     การรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย นิสิตต้องใช้แบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรายงานผลตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ได้ทาง QR code หรือ drive.google.com/file/d/1i_Wdm4_rx7SK2cxEVDCAAFaaXfgtb2Ry/view
     นิสิตสามารถใช้บริการตรวจร่างกายได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน โดยจะต้องมีตราประทับของโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจเรียบร้อย นิสิตไม่สามารถตรวจสุขภาพโดยคลีนิก หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรืออื่นๆได้ การส่งแบบฟอร์มใบรายงานผลตรวจสุขภาพ นิสิตดำเนินการส่งแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ โดยส่งแบบฟอร์มเป็นไฟล์ JPG หรือ PDF และ กรอกบันทึกประวัติสุขภาพให้ครบถ้วน ผ่านทาง QR code หรือ Google forms 

 - วิทยาเขตสงขลา  
   docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK8PDxBWidHdvXcf8ZmmQgCRl9IKpTBfE6uGd-xOGevUQukQ/viewform

 - วิทยาเขตพัทลุง  
   docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftCGI8luemetNNlaitbdDCqlwmXILrgMc4Q-VK2BvXUVxM6Q/viewform

กำหนดส่ง

- วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- วิทยาเขตพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

#วิทยาเขตสงขลา ภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  074- 317600 ต่อ 7360
#วิทยาเขตพัทลุง ภารกิจบริการพยาบาล ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  085-580-5971