ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง

ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง

4 ก.ค. 65 1814
เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
     ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรด้วยตนเองได้ที่  enroll.tsu.ac.th/public/newslist.jsp เลือกเมนู ตรวจสอบจบ หากมีข้อสงสัยให้นิสิตปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา (รายวิชาใดที่นิสิตได้ค่าระดับขั้น F นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อแก้ระดับขั้น F ทุกรายวิชา) แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ที่ enroll.tsu.ac.th/public/newslist.jsp เข้าสู่ระบบ > เลือกเมนู แจ้งสำเร็จการศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
     นิสิตตรวจสอบชื่อและชื่อสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ของตนเองในระบบงานทะเบียนนิสิตให้ถูกต้องและตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ เพื่อขอแก้ไข
     นิสิตบันทึกอยู่ที่สามารถติดต่อได้หลังสำเร็จการศึกษา และบันทึกที่อยู่จัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนและมั่นใจว่ามีผู้รับเอกสารแน่นอน
     นิสิตที่ไม่ได้ดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษาตามวันที่ระบุไว้ ต้องยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติแจ้งสำเร็จการศึกษาช้าและต้องจ่ายค่าปรับแจ้งสำเร็จการศึกษาช้าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันละ 50 บาท)
การชำระเงิน
     ระหว่างวันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2565
     enroll.tsu.ac.th/public/newslist.jsp
     โดยชำระเงินที่ธนาคารตาม Bill Payment หรือชำระผ่านทางช่องทางออนไลน์ของธนาคาร สำหรับหลักฐานแจ้งสำเร็จการศึกษาเมื่อนิสิตพิมพ์แล้วให้เก็บไว้กับตนเองจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
กรณีที่นิสิตเคยแจ้งสำเร็จการศึกษาและชำระเงินไว้แล้วแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ ให้ดำเนินการดังนี้
     กรณีใบชำระเงินมียอดที่ต้องชำระ นิสิตพิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินระหว่างวันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2565 โดยชำระเงินที่ธนาคารตาม Bill Payment หรือชำระผ่านทางช่องทางออนไลน์ของธนาคาร สำหรับหลักฐานแจ้งสำเร็จการศึกษาเมื่อนิสิตพิมพ์แล้วให้เก็บไว้กับตนเองจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
     กรณีใบชำระเงินไม่มียอดที่ต้องชำระ ให้นิสิตพิมพ์ใบชำระเงินแล้วเก็บไว้กับตนเองจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา นิสิตตรวจสอบรายชื่อที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา enroll.tsu.ac.th/public/newslist.jsp  ประกาศรายชื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ส่งรูปถ่ายภาพสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ระหว่างวันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2565
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะและติดเข็มวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำหรือสีชา หน้าตรง ตัวตรง
     ต้องเป็นรูปถ่ายที่เหมาะสมที่จะใช้แสดงว่าเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
     เขียนชื่อ - สกุล รหัสประจำตัว และวิชาเอก ให้ชัดเจนหลังรูปถ่าย (ใช้ปากกาลูกลื่น)
     ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องสามารถดูได้ที่ enroll.tsu.ac.th/public/newslist.jsp
ให้นิสิตนำส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด ตามที่อยู่ดังนี้
     วิทยาเขตสงขลา : ที่อยู่ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ชั้น 1 อาคาร 18 140 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317644
     วิทยาเขตพัทลุง : ที่อยู่ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-673206
     กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบพันธะของนิสิต ในกรณีที่นิสิตมีพันธะกับหน่วยงานใด และไม่ดำเนินการล้างพันธะ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะไม่เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 
     นิสิตติดตามผลการตรวจสอบพันธะของตนเองได้ทาง misreg.tsu.ac.th/obligation_new/ หลังการสอบปลายภาค
     นิสิตจะต้องติดตามข่าวกำหนดการ วันและเวลาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองได้ทาง www.tsu.ac.thและhttps://www.facebook.com/we.tsu.ac.th
     วันที่สำเร็จการศึกษาที่แสดงในใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนสะสม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
     วันที่รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการเรียนสะสม) คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2565
กรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษาก่อนเกณฑ์ที่กำหนด (จบเร็วกว่าแผนการเรียนที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร)
     นิสิตต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ตลอดหลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงและค่าเล่าเรียน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560
     สำหรับนิสิตที่ได้แจ้งขอสำเร็จการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา เนื่องจากค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 (ปริญญาตรี) หรือ 3.00 (บัณฑิตศึกษา) หรือได้ค่าระดับขั้น F หรือ I ในบางรายวิชาหรือติดโทษทางวินัยหรือเพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องดำเนินการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตประสงค์จะสำเร็จการศึกษา
     ในกรณีที่นิสิตไม่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพราะได้รับค่าระดับขั้น I หรือเพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนถัดไปหากนิสิตไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนแต่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนิสิตด้วย
หากมีข้อปัญหาสงสัย ติดต่อ
     กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตสงขลา www.facebook.com/Registrar.TSU/ 074 317 644
     กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตพัทลุง www.facebook.com/profile.php/ 074 673206
     รายละเอียดประกาศ : drive.google.com/file/d/1_3TEtef0eW9CH4ABNV92XiJDdSRdEAl-/view
     ที่มาประกาศ : enroll.tsu.ac.th/public/newslist.jsp