วันอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)

วันอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)

7 ก.ค. 65 3027
 
     กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันวันอีดิ้ลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันรุษอีดิ้ลพิตรี (วันรายอปอยอ วันรุษอีดิ้สอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา และประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีวันอีดิ้ลอัฏฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น ให้หยุดชดเขยได้ไม่เกิน ๑ วัน
     ดังนั้น จังหวัดสงขลาจึงขอประกาศให้วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันหยุดราชการชดเชย เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓
จังหวัดสงขลาประกาศวันหยุดราชการในวันเวลาดังกล่าว (เฉพาะมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) 
     ที่มา :.drive.google.com/file/d/1O2C4k2kOdZrkz1i-6lJ7Wp8K1OTfdCd1/view