งดการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งแต่ วันที่ 19 - 20 กันยายน 2565

งดการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งแต่ วันที่ 19 - 20 กันยายน 2565

12 ก.ย. 65 377
    ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และกำหนดให้ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2565 เป็นวันรายงานตัวและฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
       งดการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งแต่ วันที่ 19 - 20 กันยายน 2565 ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้จึงกำหนดวันสอนชดเชยไว้ดังตารางใน  รายละเอียดประกาศ.pdf และกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่ประสงค์จะสอนชดเชยตามตารางที่กำหนดนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นกำหนดรูปแบบ และวันเวลาสอนชดเชยด้วยตนเองตามความ
เหมาะสม

      อนึ่งสำหรับการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ #วิทยาเขตสงขลา หากรายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอน หรือนิสิตต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร สามารถงดการเรียนการสอนได้โดยอาจารย์ผู้สอน และนิสิตร่วมตกลงแนวทางและรูปแบบการสอนชดเชย

 รายละเอียดประกาศ