กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

30 พ.ย. 65 746

     เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้...

>>หากมีข้อปัญหาสงสัย ติดต่อ...

     กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตสงขลา https://www.facebook.com/Registrar.TSU  โทรศัพท์ 074 317 644

     กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตพัทลุง https://www.facebook.com/profile.php?id=100010931583084 โทรศัพท์ 074 673206 

>> รายละเอียดประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1BBfBSSBa9ZU0dDEDxdN2bERU05_zr8b-/view?

>> ที่มาประกาศ : https://enroll.tsu.ac.th/public/newslist.jsp;jsessionid=5F4AD18D474CDABC91F2E09DDEEAE2FE