ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

28 ก.พ. 66 3640

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจะดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565 เพื่อสํารวจข้อมูลป้อนกลับจากนิสิตซึ่งเป็นผู้รับบริการที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

โดยนิสิตสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form หรือ Scan QR Code ดังนี้

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFk2usShr

สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrnQZZMT3ro0Dk1bmW2yqGqAWOjwbs7

หรือคลิกlink ผ่าน Website ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (http://www2.pt.tsu.ac.th/cms/qa) หรือ Facebook ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กําหนดให้นิสิตตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566