การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 และนิสิตใหม่ภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 และนิสิตใหม่ภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

16 พ.ค. 66 2004

การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 และนิสิตใหม่ภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566
การรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย กำหนดส่งวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566
นิสิตต้องใช้แบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น   แบบฟอร์ม

นิสิตสามารถกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มได้ทางลิงก์...
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  https://shorturl.asia/VfxQZ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง https://shorturl.asia/FwUCz

รายละเอียดประกาศ