นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ University of Montana/East-West Center in Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา

นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ University of Montana/East-West Center in Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา

20 ม.ค. 67 83
ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรยุทธ์ ยังไพบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นหลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกทุน The Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Academic Fellowship Program, Spring 2024 เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ University of Montana/East-West Center in Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2567