ม.ทักษิณ สร้างนักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยข่าวเล่าเรื่อง มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ม.ทักษิณ สร้างนักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยข่าวเล่าเรื่อง มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล

22 ม.ค. 67 292

       วันนี้ (22 มีนาคม 2567) งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กร หลักสูตร "สร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยข่าวเล่าเรื่อง" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายสื่อสารองค์กรได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  โดยมี อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา  สัมพันธมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร  

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรม  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ลัดดา  ประสาน อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการเขียนข่าว"  รศ.ดร.พรพันธ์ุ เขมคุณาศัย อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายหัวข้อ "เล่าเรื่องอย่างไรให้ถูกใจผู้อ่าน"  และคุณวรณัน  เอกหิรัณยราษฎร์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร  นายปรเมศวร์  กาแก้ว หัวหน้ากลุ่มภารกิจผลิตสื่อและสารสนเทศ งานสื่อสารองค์กร บรรยายหัวข้อ "จับประเด็น เพื่อให้เป็นข่าว ในยุคดิจิทัลคอนเทนส์"  ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 1 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากเครือข่ายงานสื่อสารองค์กร จำนวน 53 คน เข้าร่วมอบรม