นิสิต คณะวิทย์ ม.ทักษิณ ติด top 40 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประเทศไทยรุ่นที่ 19

นิสิต คณะวิทย์ ม.ทักษิณ ติด top 40 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประเทศไทยรุ่นที่ 19

22 ม.ค. 67 99

นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ นิสิตหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 โดยจะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2567 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ นิสิตหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 โดยนิสิตได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 หรือ Young Thai Science Ambassador, (YTSA#19) รอบที่ 1 เข้าอบรมหลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้นในรูปแบบออนไลน์ครบตามจำนวนชั่วโมงพร้อมทั้งส่งงานตามที่หลักสูตรกำหนด แล้วได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในรอบที่ 2 ส่งผลให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2567 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และร่วมรับการประเมินเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อร่วมปฏิบัติงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์และศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐเยอรมนี