กฏหมาย PDPA สู่การกำหนดนโยบาย ในการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร ม.ทักษิณ

กฏหมาย PDPA สู่การกำหนดนโยบาย ในการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร ม.ทักษิณ

23 ม.ค. 67 1045

    22 มกราคม 2567 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักการกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ สร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสามารถกำหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

    ในตลอดการอบรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในการอบรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมอบรม

  ในการอบรมดังกล่าว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่ามีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญไม่เพียงแค่ในด้านปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ยังเป็นกลไกที่ส่งเสริมความตระหนักรู้และการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมดิจิทัล"