ประติมากรรมกระดาษ คนดังระดับโลก ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ สะท้อนความคิดและจินตนาการของนิสิต ผ่านการจัดแสดงผลงาน ประจำปี 2566

ประติมากรรมกระดาษ คนดังระดับโลก ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ สะท้อนความคิดและจินตนาการของนิสิต ผ่านการจัดแสดงผลงาน ประจำปี 2566

23 ม.ค. 67 654

สำหรับผลงานประติมากรรมกระดาษ คนดังระดับโลก เป็นหนึ่งในผลงานศิลปะ ที่ได้มีการจัดแสดงในงานนิทรรศการโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานศิลปะของนิสิตศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กับ นิสิตสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล สาขาการสอนศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้ชื่อ “โครงการความร่วมมือการแสดงนิทรรศการผลงาน ศิลปะของนิสิต : ศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2566”   ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-25 มกราคม 2567 เป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันการศึกษา ได้จัดแสดงผลงานศิลปะด้าน จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และวาดเส้นที่มีศักยภาพหลากหลายทั้ง 4 ชั้นปี  โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา  

 

นอกจากนี้ นางสาวพัทธ์ธิดา กอวัง นิสิตชั้นปีที่  3 หลักสูตรศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้ข้อมูลกับทีมข่าว TSU NEWS ว่า สำหรับผลงานที่จัดแสดงนิทรรศการผ่านการคัดเลือกผลงานและนำมาจัดแสดงให้ผู้ที่มีความสนใจทางศิลปะ นักสะสมผลงานได้รับรู้เกิดเป็นความสนใจ ติดตาม ศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิตนักศึกษาทั้ง 2  สถาบัน เป็นการสร้างสรรค์และการส่งเสริมสร้างความรู้ในการนำเสนอผลงานศิลปะสู่สังคม เกิดพื้นที่ที่เป็นการสร้างรายได้จากผลงานศิลปะของนิสิตนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตรศิลปศึกษา ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์การจัดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนิทรรศการในครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์มากกว่า 300 ชิ้น ได้แก่ผลงานภาพเขียนสีน้ำ ผลงานดินสอ EE และดินสอขาวบนกระดาษเทา ผลงานดินสอ EE บนกระดาษปรู๊ฟ ผลงานปากกาบนกระดาษ 100 ปอนด์ ผลงานสีน้ำและปากกา ผลงานสีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ ผลงาน ปากกาสีและปะติด ผลงานปะติด ผลงานสีโปสเตอร์และปากกาสี ผลงานสีโปสเตอร์และดินสอ EE ผลงานDrawing ผลงานประติมากรรมกระดาษ และผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบ  โดยเฉพาะผลงานประติมากรรมที่นำมาจัดแสดงเป็นประติมากรรมกระดาษผู้มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ บารัค โอบามา (ประธานาธิปดีของประเทศสหรัฐอเมริกา)   ชาลี ชิบปิน (นักแสดง) เป็นต้น

  

นางสาววิภาดา คงแคล้ว นิสิตชั้นปีที่  3 หลักสูตรศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานศิลปะที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องมีความรู้ แนวคิดของการพัฒนาทางศิลปะและความงาม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ให้ กับนิสิตนักศึกษาและเปิดมุมมองกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ นำมาปรับใช้หรือการแก้ไขปัญหา ในการเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะได้อย่างมีคุณภาพ นิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับชมระหว่างวันที่ 9 - 25  มกราคม 2567 ณ หอศิลป์ สงขลา 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เวลา 10.30 - 17.30 น. (เว้นวันจันทร์)