เพราะเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นสำคัญ TSU Care ดูแลนิสิตด้วยรักและห่วงใย

เพราะเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นสำคัญ TSU Care ดูแลนิสิตด้วยรักและห่วงใย

25 ม.ค. 67 1166

      มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความสำคัญสวัสดิภาพและความปลอดภัย เตรียมพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (BLS) หวังช่วยเหลือนักเรียน นิสิต และบุคลากรสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน นำส่งผู้ป่วยยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเสมือนอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณมีภารกิจสำคัญในการบริการและให้สวัสดิการแก่นิสิตที่เข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยให้ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ เสมือนอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ฝ่ายกิจการนิสิตจึงดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสุขภาพและอื่น ๆ ตามกรอบนโยบาย Student Care 360° (TSU Care และ TSU Health Center) สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายกิจการนิสิต ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) อีกทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณยังมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ สร้างระบบนิเวศเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย

      แม้ว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะมีระยะทางห่างจากโรงพยาบาลป่าพะยอม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่โรงพยาบาลมีรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวนเพียง 2 คัน ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าพะยอมที่มีประชากรกว่า 12,607 หลังคาเรือน และไม่ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงได้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าว      
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร กล่าวอีกว่า สถิติอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2565) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีจำนวน 54 ราย และมีนักเรียนและนิสิตเจ็บป่วยทั่วไปฉุกเฉินต้องนำส่งโรงพยาบาล เพื่อรักษาต่อเนื่อง จำนวน 20 ราย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและคำนึงถึงความฉุกเฉินต่อชีวิต ความเร่งด่วนยามเจ็บป่วยของนักเรียน นิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ประกอบกับรถพยาบาลฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมนั้นเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน ขาดความพร้อมในบางด้านจึงได้จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (BLS) พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน มาประจำการ ณ อาคารบริการและสวัสดิการนิสิต (ศูนย์พยาบาล) ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทดแทนคันเก่าที่เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน


     
      รถพยาบาลฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (BLS) พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีภารกิจบริการช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนสาธิต นักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ นิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในห้วงก่อนถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รับ-ส่งนักเรียน นิสิต บุคลากร ที่รักษาตัวเสร็จจากโรงพยาบาลในอำเภอป่าพะยอมหรืออำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อกลับที่พัก และเตรียมพร้อมสำหรับการออกปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภายในมหาวิทยาลัย และบริเวณข้างเคียง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนนิสิต ชมรม หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือข้างเคียงที่ร้องขอเจ้าหน้าที่ และรถพยาบาล โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป      
      “เพราะเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นสำคัญ จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยทักษิณเห็นความสำคัญในเรื่องนี้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ย้ำอีกครั้ง

  
.................................................................................................
*** ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ ศูนย์พยาบาล ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โทร 085-5805971 หรือ 081-6911112