มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงงานประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงงานประชุมวิชาการนานาชาติ

26 ม.ค. 67 209

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงงานประชุมวิชาการนานาชาติ  International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายศิรวิทย์  พรมสัย  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4  หลักสูตรผลิตร่วมคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล - คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ Bronze  จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (Young Rising Stars of Science Award) งานประชุมวิชาการนานาชาติ  International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

         

สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับผลงานเป็นการศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ Na1/3Sr1/3Y1/3Cu3Ti4O12 เซรามิก  โดยมีอาจารย์ ดร. จักรี บุญละคร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ และ รศ. ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นที่ปรึกษาการทำวิจัย  ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในฐานะผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ชื่อเรื่อง Structure and Dielectric Properties of Na1/3Sr1/3Y1/3Cu3Ti4O12 Ceramic  ในวารสาร Materialia สำนักพิมพ์ Elsevier วารสารที่มีค่า Impact factor 3.4  จัดอยู่ใน Q1 ฐานข้อมูล Scimago           

นายศิรวิทย์  พรมสัย  ได้รับการเสนอชื่อจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ว่าเป็นนิสิตที่มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (senior project) โดดเด่นของหลักสูตร และผ่านการพิจารณาและรับรองว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมจากคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นนิสิตที่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา  2 ภาคเรียน  โดยเข้ารับมอบทุนการศึกษาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในงานพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณในการสนับสนุนนิสิตที่เรียนดีและทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

...........................................................................

เรื่อง/ภาพ : นายศิรวิทย์  พรมสัย  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4  หลักสูตรผลิตร่วมคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล - ศึกษาศาสตร์
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ