ศูนย์ภาษา ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียน รร.เกาะหมาก สนับสนุนนโยบาย The University of Glocalization

ศูนย์ภาษา ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียน รร.เกาะหมาก สนับสนุนนโยบาย The University of Glocalization

26 ม.ค. 67 129

ศูนย์ภาษา ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียน รร.เกาะหมาก  สนับสนุนนโยบาย The University of Glocalization

วันนี้ (26 มกราคม 2567) ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียน รร.เกาะหมาก  โดยโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  จำนวนรวม 80 คน เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ณ ห้องเรียนรวม 18511  การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567 (วันที่ 26 มกราคม 2567 จัดอบรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน)  และ  วันที่ 27 มกราคม 2567 จัดอบรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 40 คน)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการด้านการสื่อสารภาษอังกฤษ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  โดยมีอาจารย์ประจำฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย อาจารย์ Erika Danica Bautista อาจารย์ ดร. Irish Chan Sioson และอาจารย์ อมราวดี สงนุ้ย 

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่นักเรียน โรงเรียนเกาะหมาก  โดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสนองต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายการมุ่งสู่การเป็น The University of Glocalization  โดยเราจะมุ่งไปสู่มาตรฐานระดับสากล  ปกติแล้วศูนย์ภาษาจะมีการจัดกิจกรรมอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนในลักษณะของการดำเนินงาน “การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น” ยิ่งทำให้การจัดงานในลักษณะนี้ชัดเจนมากขึ้น เพราะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นลูกหลานของคนในชุมชนของจังหวัดพัทลุง ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยได้ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเหล่านี้ แสดงว่ามหาวิทยาลัยทักษิณได้มีส่วนร่วมเข้าไปช่วยเหลือคนในท้องถิ่น ในชุมชน ให้ลูกหลานของคนในท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะ มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นตอบรับกับนโยบายความเป็นสากล และช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเหล่านี้ในการเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือแม้แต่การประกอบอาชีพในอนาคต เพราะเด็ก ๆ เหล่านี้คืออนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ  อนาคตของจังหวัด อนาคตของท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการตอบโจทย์สิ่งที่มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีการลงพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง เพื่ออบรมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับคุณครูและนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมคล้ายๆ กับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แต่แตกต่างกันตรงที่การจัดกิจกรรมในวันนี้ทางโรงเรียนมัธยมเกาะหมากนำนักเรียนเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งนอกจากเด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศในพื้นที่จริงของมหาวิทยาลัยทักษิณอีกด้วย

               

นางสาววรางคณาง ช่วยเพ็ง คุณครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ให้ข้อมูลว่า  นโยบายของโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จ.พัทลุง มุ่งที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนธรรมดา ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ ซึ่งจะจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต สำหรับนักเรียนที่เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย จำนวน 80 คน มีการอบรม 2 วัน  สำหรับการอบรมในวันนี้ (26 มกราคม 2567) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน และวันพรุ่งนี้ (วันที่ 27 มกราคม 2567) เป็นการอบรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที 4-6 จำนวน 40 คน  ซึ่งทางโรงเรียนมุ่งหวังให้พวกเขามีความกล้าแสดงออก และกล้าที่จะพูด กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมในครั้งนี้ตอบโจทย์ต่อเป้าประสงค์ของทางโรงเรียนอย่างยิ่ง  ทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้ทักษะทางด้านการพูด การฟัง และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณทีมวิทยากร และศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ        

        

นางสาวพัชรลักษณ์ อเปสริยโย นักเรียนชั้น ม. 4  โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในวันนี้ โดยส่วนตัวแล้วชอบเรียนภาษาอังกฤษและมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีการอบรมก็สมัครเข้าร่วม ซึ่งคิดถูกมากๆ ที่เข้ามาร่วมในวันนี้ เพราะได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากคุณครูและท่านวิทยากร ที่คอยให้คำแนะนำ  กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ หวังว่ามหาวิทยาลัยทักษิณจะจัดอีกเรื่อย ๆ ถ้ามีโอกาสจะเข้ารับการอบรมอย่างแน่นอน และขอขอบคุณศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณที่อำนวยความสะดวกให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน พิเศษที่บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยทักษิณดีมาก ๆ        

      

นายเจตพล ชูสิงแค นักเรียนชั้น ม. 4  โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กล่าวเพิ่มเติมว่า ประทับใจกับการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้มาก ๆ เพราะได้ฝึกพูดโดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ ได้เรียนรู้วิธีการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ที่สำคัญยังได้พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างดี โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร ได้รับความรู้ และเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย ขอบคุณศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ และทางโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม และคงจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074 - 317 600 ต่อ 7700, 7701

ข้อมูล : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพ/เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ

#IROTSU   #TSUNEWS   #WeTSU   #Glocalization    #โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก   #มหาวิทยาลัยทักษิณ   #ศูนย์ภาษา