สสช. ระดมพลัง จัดทำแผนบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

สสช. ระดมพลัง จัดทำแผนบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

26 ม.ค. 67 107

สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ ระดมพลัง 18 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการแบบก้าวกระโดด

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย และบรรยายหัวข้อ “รูปแบบแนวทางในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยทักษิณ mission to the moon นโยบายสู่การปฏิบัติ” ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย โดยทั้ง 18 หน่วยงาน ได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ตลอดจนตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการบรรลุ KPI งานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูล/ภาพ : สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ

#มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSU #สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ #IASP #IASPTSU