นิสิต ม.ทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม The Day in The Life of A Recruitment Intern #FINDerMalaysia

นิสิต ม.ทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม The Day in The Life of A Recruitment Intern #FINDerMalaysia

27 ม.ค. 67 63

นิสิต ม.ทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม “The Day in The Life of A Recruitment Intern” #FINDerMalaysia  เปิดประสบการณ์แนวทางการทำงานในประเทศมาเลเซีย

วันที่ 27 มกราคม 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “The Day in The Life of A Recruitment Intern” #FINDer ประเทศมาเลเซีย  ณ ห้องบรรยาย 527 ชั้น 5 อาคาร แพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทำงานในประเทศมาเลเซีย ผ่านกิจกรรมการนำเสนอรูปแบบการทำงานของบริษัท Find Talent ประเทศมาเลเซีย ที่มาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกด้านการทำงาน การเตรียมความพร้อม และรับคำแนะนำเกี่ยวกับการไปฝึกงานในประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในการฝึกงาน การหางาน  การทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศมาเลเซีย  

นางสาวอัสมา สุตรา  นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอังกฤษและภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร่์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว นอกเหนือจากการได้พบเจอกับเพื่อน ๆ ต่างสถาบัน และต่างประเทศแล้ว สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมในครั้งนี้ คือแนวทางสำหรับการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการฝึกทำงาน และการหางานในประเทศมาเลเซีย ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการทำงาน ทำให้เรารู้แนวทางในการหาสถานที่สำหรับฝึกงาน และแนวทางการหางานทำด้วย ที่สำคัญการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้ฝึกประสบการณ์ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจัง เพราะรูปแบบของการนำเสนอของวิทยากรใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรม ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ช่วยจัดสรรกิจกรรมดี ๆ สำหรับนิสิต และขอบคุณผู้จัดที่ช่วยให้พวกเราได้รับความรู้แนวทางการหาสถานทึ่ฝึกงานในประเทศมาเลเซีย

ข้อมูล/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร / นางสาวอัสมา สุตรา

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ

#IROTSU  #TSUNEWS  #WeTSU  #FINDerMalaysia  #Glocalization #มหาวิทยาลัยทักษิณ