มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาสมรรถนะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ต่อยอดและเตรียมพร้อมนิสิต โครงการ Sakura Science Program (SSP) 2024

มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาสมรรถนะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ต่อยอดและเตรียมพร้อมนิสิต โครงการ Sakura Science Program (SSP) 2024

29 ม.ค. 67 497

มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาสมรรถนะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ต่อยอดและเตรียมพร้อมนิสิต โครงการ Sakura Science Program (SSP) 2024

มหาวิทยาลัย The University of Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น ได้คัดเลือกอาจารย์ จำนวน 3 คน และนิสิต จำนวน 9 คน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program (SSP) 2024 ในหัวข้อโครงการ "Practical Training for Consumer Product Development to Implement SDGs in Upgrading Urban and Rural Agroindustry" โดยเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ เมือง Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ศูนย์ภาษา และงานวิเทศสัมพันธ์ จึงจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (Japanese Language and Culture Program) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้กับนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้อง 18310 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีอาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์  สมชนะกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันในขณะที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  ณ ประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมในครั้งนี้ นอกเหนือจากการให้นิสิตมีความพร้อมและความเข้าใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อประกอบการสื่อสารและนําเสนอ รวมถึงทักษะสากลต่าง ๆ ที่จําเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับสากล อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวต่างชาติ และเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program (SSP) 2024 สามารถทำกิจกรรมในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   

       

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย The University of Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ Sakura Science Program (SSP) 2024 ในหัวข้อโครงการ "Practical Training for Consumer Product Development to Implement SDGs in Upgrading Urban and Rural Agroindustry" ซึ่งมีคณาจารย์จำนวน 3 คน และนิสิตจำนวน 9 คน ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ เมือง Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 สำหรับโครงการ Sakura Science Program (SSP) 2024 หัวข้อโครงการ "Practical Training for Consumer Product Development to Implement SDGs in Upgrading Urban and Rural Agroindustry" อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี พ.ศ.2561-2580  ภายใต้นโยบายการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล มีการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ พัฒนานิสิตให้มีทักษะสากล รวมทั้งมุ่งสร้างพันธมิตรในการพัฒนาร่วมกัน มุ่งเป้าที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสนับสนุนการทำกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศในหลากหลายมิติทางวิชาการ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และงานวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการขยายความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติกับประเทศญี่ปุ่น (Thai – Japanese Symposium) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมของเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ (Smart Ecosystem) ที่จะเป็นระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการวิจัยสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (The University of Glocalization) ซึ่งได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา The Open International Joint Symposium between Thailand and Japan 2023 on “Glocalization: Implementation of Basic Research, Technology, and Innovation for Sustainable Development” เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

     

ในขณะเดียวกัน สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้จัดโครงการหลักสูตรการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจผ่านกระบวนการวิจัย Startup Boot Camp #2 : TSU Smart Invention & Innovation 2024 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2567  และต่อยอดมาสู่การที่ศูนย์ภาษา และงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้กับนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

   

นายอานนท์ ภูหวังดี นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลที่รู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัว และการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ทำอย่างไรที่จะไม่ให้ดูแปลกแยกแต่กลมกลืนเข้ากับพลเมืองของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายและมีความสุขขึ้น ขอบพระคุณท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์  สมชนะกิจ ที่แนะนำเคล็ดลับต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น แบบรู้ลึก รู้จริง

นางสาววิภาวี บุญศรี นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในวันนี้ ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม การใช้ภาษา กิริยา ท่าทาง และการแสดงออกในรูปแบบการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่น ก่อนที่เราจะเดินทางไปใช้ชีวิตที่นั่น ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น และอาจจะมีการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมและพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นให้ดีขึ้นในอนาคต ขอบคุณศูนย์ภาษา และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณที่จัดกิจกรรมดี ๆ ในลักษณะเช่นนี้ ขอบคุณวิทยากรที่มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น  และขอฝากถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการสนับสนุนกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้เพื่อต่อยอดให้นิสิตก้าวสู่สากลอย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ...

....................................

ข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียบเรียง / ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#SSP2024  #ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  #Glocalization  #SDGsinUpgrading  #PracticalTraining  #IROTSU #TSUNEWS  #WeTSU