มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครนิสิตครูด้านการออกแบบกราฟิกตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล ที่เดียวและที่แรกในภาคใต้ เรียนที่เดียวได้ปริญญา 2 ใบ (ตรี+โท)

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครนิสิตครูด้านการออกแบบกราฟิกตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล ที่เดียวและที่แรกในภาคใต้ เรียนที่เดียวได้ปริญญา 2 ใบ (ตรี+โท)

30 ม.ค. 67 1471

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการศึกษารูปแบบหลากหลายและยืดหยุ่น ปีการศึกษา 2567 เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual/Double Degree Program) ระดับปริญญาตรีควบโทด้านศิลปะการออกแบบ เสริมทักษะ สมรรถนะของผู้เรียน ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง

 

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว TSU NEWS ในประเด็น “การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567 หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา” ว่า

มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนควบปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและเป้าหมายของการผลิตบัณฑิต สำหรับหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นการออกแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อสนองตอบต่อโลกการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ของการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านศิลปะการออกแบบ ซึ่งจะมีโอกาสได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังพลที่จะเข้ามาเสริมในการสร้างนวัตกรรมทางการออกแบบและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ระดับปริญญาโท) โดยทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการวางแผนเตรียมการสำหรับการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีในระบบปกติ 4 ปี (120 หน่วยกิต)และระดับปริญญาโท 2 ปี (53 หน่วยกิต) รวมตลอดหลักสูตร 173 หน่วยกิต โดยจะเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาโท หรือระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดการเรียนทางด้านการศึกษา การสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งจะมีการฝึกสอนในสถานศึกษาที่มีเครือข่ายอยู่กับมหาวิทยาลัย จะพิเศษตรงที่นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญา 2 ใบ คือ ปริญญาตรีการออกแบบบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ และปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งมีวุฒิครูรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา มุ่งเน้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะการออกแบบเป็นพิเศษและต้องการเป็นครูในอนาคต โดยจะเริ่มเปิดรับสมัคร TCAS67 รอบที่ 2 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์น

อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทรนด์การเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของเด็กมัธยมปลายเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทรูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กยุคใหม่ โดยเฉพาะเด็ก Gen Z และปรับจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งสำหรับเด็กจบใหม่ ที่ต้องการนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีกรณีศึกษาจริงจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงให้ศึกษา เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเรียนการทำงาน มีช่องทางสร้างคอนเนคชัน รวมถึงใช้ระยะเวลาเรียนน้อยแต่สำเร็จการศึกษาเร็ว เพื่อให้สามารถเข้าสู่โลกการทำงานจริงได้ไวขึ้น แต่มากด้วยคุณภาพ ขณะเดียวกันยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

สำหรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก แบบ ก2 แผนวิชาชีพครู) ซึ่งได้ใบประกอบวิชาชีพครู แผนการเรียน 6 ปีการศึกษา จำนวน 173 หน่วยกิต และมีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี โดยจัดการเรียนการสอน  ณ วิทยาเขตสงขลา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับในชั้นปีที่ 1-4 (ระดับปริญญาตรี) 17,000 บาท ต่อภาคเรียน  สำหรับในชั้นปีที่ 5-6 (ระดับปริญญาโท) 25,000 บาท ต่อภาคเรียน ทั้งนี้ ในปีที่ 4 จะมีกิจกรรมสหกิจศึกษากับหน่วยงานและสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายเพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริง และหาโจทย์การวิจัยโดยร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการเรียนในระดับปริญญาโทต่อไป

รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครนิสิต จะเปิดรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพครู และมีพื้นฐานทางด้านการออกแบบกราฟิก รวมทั้งมีความสนใจในศาสตร์ด้านการออกแบบ โดยนักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตามระบบการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในรอบ TCAS67 โดยจะมีการเปิดรับสมัครตามเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งแผนการเรียนจะเข้มข้นกว่าการเรียนของนิสิตปกติ เพื่อรองรับการเรียนต่อในระดับปริญญาโท รับจำนวน 10 คน สำหรับผู้ที่สนใจ  

                  

 

                 

สอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดได้ที่ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074-317608, 074-317600 ต่อ 7107, 7110, 7112
อีเมล์ : admission.tsu2560@gmail.com  หรือ facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

....................................

ข้อมูล : อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ