5 นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้าสิทธิ์เสนองานวิจัยในงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

5 นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้าสิทธิ์เสนองานวิจัยในงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

1 ก.พ. 67 781

5 นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการคัดเลือกสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้ร่วมนําผลงานวิจัยในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”  ระหว่างวันที่ 17–21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้ร่วมนําผลงานวิจัยในงาน  “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 17–21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้แก่

ผลงานที่ 1 “นวัตกรรมตรวจวัดพืชสกุลกัญชาทางการแพทย์ The innovation for determination of medical Cannabis sp“

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์  สาขาวิชาชีววิทยา

ผลงานที่ 2 “แผ่นปิดแผลรักษาคีลอยด์จากพอลิเมอร์ชีวภาพที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environmental friendly biopolymer based wound dressing for keloid treatment“

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์  สาขาวิชาเคมี ทีมวิจัย ดร.ธนาภรณ์ รักการ 

ผลงานที่ 3 “ฉากกาบังรังสีเอกซ์ไร้สารตะกว่ั จากยางธรรมชาติเชิง ประกอบ Lead-free X-ray shielding partition based on natural rubber composite “

นักวิจัย อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง  สาขาวิชาฟิสิกส์ ทีมวิจัย นายนฤทธิ์ กล่อมพงษ์  นายอานนท์ ศรีสุข นางสาวอมาวสี รักเรือง 

ผลงานที่ 4 “นวัตกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพแบบไร้อากาศ Innovative anaerobic bio-fertilizer production system “

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ  สาขาวิชาเคมี

 

---------------------------------------------------------

เรื่อง/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ