คณะ วสก. จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดพัทลุง ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

คณะ วสก. จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดพัทลุง ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

1 ก.พ. 67 63

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา รวมทั้งบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 7 หน่วยงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง และหอการค้าจังหวัดพัทลุง  

 

นำโดย นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นายสุเมธ ไชยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง นางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง นางอมรรัตน์ กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และ นายเคนทร์ หนูฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายและแผน หอการค้าจังหวัดพัทลุง เป็นผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 7 หน่วยงานภายใน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม บันทึกความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนากำลังคน อันหมายรวมถึงนิสิต บุคลากรของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานของสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา รวมทั้งองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการด้านอื่น ๆได้อย่างต่อเนื่อง

  

 

#FHSS #TSU  #ThaksinUniversity #คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา #มหาวิทยาลัยทักษิณ #สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง #สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง #สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง #สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง #หอการค้าจังหวัดพัทลุง #MOU