TSU Smart Biker นิสิต ม.ทักษิณ ขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีใบอนุญาตขับขี่

TSU Smart Biker นิสิต ม.ทักษิณ ขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีใบอนุญาตขับขี่

2 ก.พ. 67 75

ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จัดโครงการ TSU Smart Biker เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนักถึงความสำคัญของการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ได้เรียนรู้กฎจราจรและปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างถูกต้อง และช่วยดำเนินการจัดสอบให้นิสิตได้มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดความสูญเสียทั้งร่ายกายและทรัพย์สิน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภารกิจสุขภาวะนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ TSU Smart Biker @ Songkhla Campus โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จากนั้น นายอนุเทพน์ เกษา ขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิด      

     สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ได้จัดทำ “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” โดยรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 10 รุ่น ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 4 ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจร มารยาทในการขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยแล้ว ยังเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์อีกช่องทางหนึ่ง

ภารกิจสุขภาวะนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต จึงร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จัดโครงการ TSU Smart Biker เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ได้เรียนรู้กฎจราจรและปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างถูกต้อง และช่วยดำเนินการจัดสอบให้นิสิตได้มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดความสูญเสียทั้งร่ายกายและทรัพย์สิน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่

พ.ต.ท.โชคทวี จันทร์ทองอ่อน รองผู้กำกับ (สอบสวน) จากสภ.หาดใหญ่ บรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขับรถ

พยาบาลวิชาชีพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา บรรยายในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนถนน

นักวิชาการขนส่ง จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา บรรยายในหัวข้อ มารยาทในการขับรถ

เจ้าหน้าที่ จากบริษัท พิธานพาณิชน์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย