คณะวิทย์ฯ ม.ทักษิณ เปิดบ้านจัดอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คณะวิทย์ฯ ม.ทักษิณ เปิดบ้านจัดอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

4 ก.พ. 67 416

คณะวิทย์ฯ ม.ทักษิณ จัดอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อนำไปบูรณาการเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน ธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะทำให้ครูและนักเรียนได้พัฒนา รู้จักสังเกต ค้นคว้าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน สามารถถ่ายทอดวิธีการคิด วิธีการสืบเสาะหาความรู้ วิธีการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ การทำเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม และรู้ถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก รวมทั้งการฝึกทักษะทั้งด้าน Soft skills และ Hard skills แก่ผู้เข้าร่วม

     เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 67 คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดบ้านจัดอบรมปฏิบัติการ GLOBE Academy ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้แก่ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 200 คน จาก  8  โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสตูล

      

     การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการบริหารจัดการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี เป็นหัวหน้าโครงการพร้อมทีมคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร หลากหลายศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อบูรณาการความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมโดยระดับประถมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้เรื่องโลกอย่างเป็นระบบ ใครทำให้ร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติ เมืองน่าอยู่เราสร้างได้ สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทั้งกิจกรรม Climate change ในเรื่องร้อนแค่ไหน เรือนกระจกของโลก ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อปะการังอย่างไร ลด ละ เลิก เพื่อโลกยั่งยืน
     โดยกิจกรรมเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อนำไปบูรณาการเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน ธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะทำให้ครูและนักเรียนได้พัฒนา รู้จักสังเกต ค้นคว้าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน สามารถถ่ายทอดวิธีการคิด วิธีการสืบเสาะหาความรู้ วิธีการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ การทำเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม และรู้ถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก รวมทั้งการฝึกทักษะทั้งด้าน Soft skills และ Hard skills แก่ผู้เข้าร่วม  

      

      

      

      

           

--------------------------------------------------------------------------------------

เรื่อง/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ติดต่อข้อมูลงานบริการวิชาการได้ที่เพจ https://www.facebook.com/scidi.tsu
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 

#คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล #มหาวิทยาลัยทักษิณ #GlobeTSU #สสวท. #TSU #TSUNews #WeTSU