ม.ทักษิณ เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา มุ่งผลิตมหาบัณฑิตครูด้านดนตรีสร้างสรรค์

ม.ทักษิณ เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา มุ่งผลิตมหาบัณฑิตครูด้านดนตรีสร้างสรรค์

5 ก.พ. 67 1919

ม.ทักษิณ เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา มุ่งผลิตมหาบัณฑิตครูด้านดนตรีสร้างสรรค์ ที่เดียวและที่แรกในภาคใต้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมมือคณะศึกษาศาสตร์ เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ตอบโจทย์การผลิตมหาบัณฑิตครูด้านดนตรีสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว TSU NEWS เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรดังกล่าวของมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่า สืบเนื่องจากการสัมภาษณ์และการให้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเรียนทางด้านดนตรี จึงทำให้ทราบความต้องการของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายว่ามีความต้องการที่จะเป็นครูทางด้านดนตรี ประกอบกับบัณฑิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านสาขาวิชาดนตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครู โดยผลจากการสำรวจการทำงานของบัณฑิตทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า บัณฑิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครูและกระจายอยู่เกือบจะทุกจังหวัด ซึ่งบัณฑิตที่ไม่มีวุฒิครูจำเป็นต้องเข้าเรียนวิชาชีพครู หรือเรียนต่อ ป.บัณฑิต ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้หารือกับทางคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เรียน จึงได้เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ (แผน ก แบบ ก2) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ก แบบ ก2 แผนวิชาชีพครู) โดยจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีแผนการเรียน 3 ปีการศึกษา จำนวน 79 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 32,000 บาท ต่อภาคเรียน          

สำหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ ผู้เรียนจะได้เปรียบตรงที่ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 3 ปี แต่ได้รับปริญญาโท 2 ใบ จาก 2 คณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์) เป็นการตอบโจทย์สำหรับนิสิตที่เรียนดนตรีและต้องการคุณวุฒิครูไปประกอบอาชีพ ช่วยยกระดับสมรรถนะ ลดระยะเวลาการเรียน  ลดงบประมาณ ตรงตามความต้องการ คุ้มค่า เพราะใช้เวลาเรียนน้อยกว่าปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดหลักสูตรนี้จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการเรียนการสอน นิสิตที่เรียนหลักสูตรนี้จะทำวิทยานิพนธ์เพียง 1 เล่ม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านดนตรีสร้างสรรค์  ดนตรีทางการศึกษา  และเนื่องจากหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล ที่เปิดอยู่เดิมของคณะศิลปรรมศาสตร์ไม่มีวุฒิทางด้านครู  ดังนั้นการเปิดหลักสูตรควบปริญญาโท 2 ปริญญา  จึงเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพครูดนตรีได้ต่อยอดความรู้และเพิ่มสมรรถนะของตนเองอีกด้วย

 

สำหรับแนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567 โดยเปิดรับจำนวน 10 คน รายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของการรับสมัครนิสิตใหม่ และในส่วนของการจัดการเรียนการสอน มีการวางแนวทางไว้ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นิสิตเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์รับผิดชอบ ส่วนที่ 2 เรียนเกี่ยวกับรายวิชาหลักสูตรและการสอน และพื้นฐานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบ และส่วนที่ 3 เรียนเกี่ยวกับวิชาบูรณาการระหว่างดนตรีกับหลักสูตรและการสอน ซึ่งมีการสอนร่วมระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

  

รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครนิสิต จะเปิดรับนิสิตที่สำเร็จระดับปริญญาตรีทางด้านดนตรี แต่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ไม่มีวุฒิทางด้านดนตรีแต่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและสามารถแสดงให้คณะกรรมการได้เห็นในเชิงประจักษ์ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพครูทางด้านดนตรี และมีพื้นฐานทางด้านดนตรี รวมทั้งมีความสนใจในศาสตร์ด้านดนตรี

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตามระบบการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2567 รับสมัครตามเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ (แผน ก แบบ ก2) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ก แบบ ก2 แผนวิชาชีพครู)  ซึ่งแผนการเรียนจะเข้มข้นกว่าการเรียนของนิสิตปกติ รับจำนวน 10 คน และเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่เปิดหลักสูตรควบสองปริญญาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาโท 2 ใบ คือ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074-317619, 074-317600 ต่อ 1712
E-mail : fineart@tsu.ac.th  หรือ facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

.......................................................................

ข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาพ : ฟิล์ม เอกพล , FB : TSU Music 
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
#FineArt  #TSUMUSIC  #หลักสูตรควบปริญญาโท  #คณะศิลปกรรมศาสตร์  #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #TSUNEWS  #WeTSU