TSU Smart Biker นิสิต ม.ทักษิณ ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีใบอนุญาตขับขี่

TSU Smart Biker นิสิต ม.ทักษิณ ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีใบอนุญาตขับขี่

6 ก.พ. 67 299

ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน จัดโครงการ TSU Smart Biker เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนักถึงความสำคัญของการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ได้เรียนรู้กฎจราจรและปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างถูกต้อง และช่วยดำเนินการจัดสอบให้นิสิตได้มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดความสูญเสียทั้งร่ายกายและทรัพย์สิน

3- 4 กุมภาพันธ์ 2567 ภารกิจสุขภาวะนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน จัดโครงการ TSU Smart Biker และโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี นายคำรบ คชภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ นางวิรงรอง ทองวัตร หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

     สำหรับ“โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ได้จัดทำขึ้นโดยรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 10 รุ่น ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 3 ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจร มารยาทในการขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยแล้ว ยังเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์อีกช่องทางหนึ่ง

ภารกิจสุขภาวะนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต จึงร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน จัดโครงการ TSU Smart Biker เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนักถึงความสำคัญของการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ได้เรียนรู้กฎจราจรและปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างถูกต้อง และช่วยดำเนินการจัดสอบให้นิสิตได้มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดความสูญเสียทั้งร่ายกายและทรัพย์สิน
และได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่
- ร.ต.ต.ชุมพล มาเจริญ รองสารวัตรปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จากสภ.ป่าพะยอม บรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขับรถ
- พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลป่าพะยอม บรรยายในหัวข้อ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล
- จ.ส.ต.บุญเลิศ แก้วก่า จากสนง.ขนส่งจังหวัดพัทลุง บรรยายในหัวข้อ จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
- เจ้าหน้าที่ จาก หจก.พัทลุงไทยยนตร์กลการ บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงและสภาพการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ และการสาธิตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย
รวมทั้งสอบภาคปฏิบัติ และนำนิสิตจัดสอบข้อเขียน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน