ม.ทักษิณ เปิดเวทีสาธารณะ ปัญญาชนสาธารณะ : ทัศนะ มุมมอง และ ประสบการณ์ การแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ การทำงาน

ม.ทักษิณ เปิดเวทีสาธารณะ ปัญญาชนสาธารณะ : ทัศนะ มุมมอง และ ประสบการณ์ การแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ การทำงาน

7 ก.พ. 67 1409

ม.ทักษิณ เปิดเวทีสาธารณะ ปัญญาชนสาธารณะ : ทัศนะ มุมมอง และ ประสบการณ์ ภายใต้การแบ่งปันความรู้จากชุดประสบการณ์การทำงานจากโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2567) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยศูนย์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง  จัดกิจกรรมเวทีเสวนาและร่วมเรียนรู้มุมมองของนักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาคม ในหัวข้อปัญญาชนสาธารณะ : ทัศนะ มุมมอง และ ประสบการณ์ ภายใต้การแบ่งปันความรู้จากชุดประสบการณ์ การทำงานจากโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุม 18410 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 

เวทีสาธารณะในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายในช่วง Highlight Talk หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการสร้างปัญญาชนสาธารณะ” โดยได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของปัญญาชนสาธารณะที่จะต้องเปิดเผยความจริงและชี้นำให้เห็นถึงกลไกการทำงานของภาครัฐโดยมุ่งให้ความสำคัญกับการทำงานสาธารณะทั้งในแง่ของการผลิต และการสร้างผลงานทางวิชาการ โดยใช้เครื่องมือการมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของชุมชน ที่จะทำให้เข้าใจความเป็น “มนุษย์” ได้อย่างชัดเจน โดยมีกระบวนการในการส่งต่อและการสื่อสารสาธารณะในลักษณะเป็นลมหายใจเดียวกันกับสังคม  

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปัญญาชนสาธารณะ : ทัศนะ มุมมอง”  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ให้ทัศนะและมุมมอง ปัญญา (ชน) สาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของสังคมไทยกับโลกที่เหลื่อมล้ำ รุนแรง และเข้าใจยากมากขึ้นโดยมองผ่านประสบการณ์กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ความขัดแย้งและความรุนแรงกับการแก้ไขโดยผู้มีอำนาจ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในรัฐราชการและประชาธิปไตยครึ่งใบ ได้เน้นในมุมมองของมหาวิทยาลัยกับการเรียนรู้เพื่อก้าวออกไปจากกับดักแห่งความไม่ยั่งยืน โดยการเป็นพลังแห่งการเรียนรู้ทางสังคมในลักษณะของการสร้างภาคีแห่งการเปลี่ยนผ่าน การเปิดพื้นที่ของการเรียนรู้ทางนโยบายสาธารณะ รวมถึงการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนในลักษณะบน-ล่าง  แนวนอน- แนวไขว้ ตลอดจนการเรียนรู้ทางนโยบาย รวมทั้งนวัตกรรมทางนโยบายจากชุมชนท้องถิ่นและจากทุกระดับในระบบของการเปลี่ยนผ่าน

และการเสวนาในหัวข้อ “แลกเปลี่ยน ร้อยเรียง เล่าประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณพรรณทิพย์ เพชรมาก นักวิจัย SRA หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ,  คุณแก้ว สังข์ชู เครือข่ายภาคประชาสังคม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ , รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย นักวิจัยโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง  โดยมีอาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ   

............................................
เรื่อง/ภาพ : ศูนย์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ติดต่อข้อมูลจาก Live สดผ่านเพจ wetsu