สมาคมแซ็กโซโฟน ประเทศไทย ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับแซ็กโซโฟน ภาคใต้  SOUTHERN  Thailand Saxophone Association Showcase

สมาคมแซ็กโซโฟน ประเทศไทย ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับแซ็กโซโฟน ภาคใต้ SOUTHERN Thailand Saxophone Association Showcase

8 ก.พ. 67 406

  วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต (ดศ.ม.) สาขาดนตรีสร้างสรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SOUTHERN Thailand Saxophone Association Showcase  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด นวัตกรรม เทคนิค วิทยาการ นวัตกรรมทางด้านดนตรี การบูรณาการในการเรียนการสอนและการแสดงดนตรี และการพัฒนาทักษะความสามารถในการเล่นดนตรีสู่การจัดแสดงดนตรีอย่างมืออาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต (ดศ.ม.) สาขาดนตรีสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ข้อมูลว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SOUTHERN Thailand Saxophone Association Showcase โดยหลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต (ดศ.ม.) สาขาดนตรีสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นศิลปิน นักวิชาการด้านดนตรีและผู้ประกอบการด้านดนตรี โดยมีเป้าหมายในการจัดโครงการนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการสร้างสรรค์งานด้านดนตรีด้วยความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ นำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ และสามารถสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้านดนตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

    

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการทางด้านดนตรี อาทิ สมาคมแซ็กโซโฟน ประเทศไทย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสมาคมแซ็กโซโฟนแห่งประเทศไทย รวมทั้งวิทยากรระดับประเทศและระดับโลกที่มาให้ความรู้  ได้แก่ รศ. ดร. ภาธร ศรีกรานนท์    Prof. Shyen Lee อาจารย์ ดร. วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช อาจารย์ภาสกร โมระศิลปิน  อาจารย์พิศลย์ มนัสชินอภิสิทธิ์  ช่าง นรภัทร ธนวิสุทธิ์ และวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผศ. ดร.ประหยัด ศุภจิตรา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และได้ทดลองฝึกปฏิบัติรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการในการเรียนการสอนและการแสดงดนตรี

  

นอกเหนือจากการอบรมที่เข้มข้นแล้ว รายการสุดท้ายเป็นการแสดงคอนเสิร์ต โดยเป็นการบรรเลงร่วมกันระหว่างวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และวง Thaksin University Big Band Jazz  โดยมี ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา เป็นวาทยกร

........................................

ข้อมูล : ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
เรียบเรียง/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#Saxophone  #SOUTHERN  #แซกโซโฟน  #คณะศิลปกรรมศาสตร์  #ดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต  #สมาคมแซกโซโฟน  #TSUNEWS  #WeTSU