คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ นำนิสิตดูงานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ สื่อ และสิ่งพิมพ์ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ นำนิสิตดูงานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ สื่อ และสิ่งพิมพ์ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริง

9 ก.พ. 67 261

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน “ศึกษาดูงานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ สื่อ และสิ่งพิมพ์ ณ กรุงเทพมหานคร”  สร้างประสบการณ์จริงด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ สื่อ และสิ่งพิมพ์

โดยเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ด้านการออกแบบที่หลากหลายในเทศกาลงานออกแบบ Bangkok Designweek รวมทั้งกระบวนการผลิตในระบบโรงงานผลิตภัณฑ์รองเท้า สิ่งพิมพ์ และบริษัทผลิตสื่อชั้นนำของประเทศ โดยมีอาจารย์ชลธิดา  เกษเพชร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต สาขาศิลปะการออกแบบ  ชั้นปีที่ 3 - 4 รวม 34 คน ระหว่างวันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2567  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดราชบุรี   ส่วนสถานที่เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) , บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ,  โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา  และโรงงานเซรามิกเถ้าฮงไถ่ จังหวัดราชบุรี

 

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปะการออกแบบ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและการออกแบบ   เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอน  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ    มุ่งเน้นการปฏิบัติผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับความรู้ เทคนิค และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง จากบุคลากรและองค์กรที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ หลักสูตรฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตวิชาเอกการออกแบบกราฟิกและวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์  ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์การออกแบบทางด้านผลิตภัณฑ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ และการออกแบบรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการออกแบบให้มากยิ่งขึ้น และนิสิตสามารถนำมาพัฒนาตนเองในด้านทักษะทางการออกแบบและการประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพของตนต่อไป

  

..................................................

ข้อมูล/ภาพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ