นิสิตจิตอาสา ม.ทักษิณ ร่วมสร้างสุขด้วยเสียงเพลง ผ่านกิจกรรม ดนตรีสร้างสุขสัญจร ครั้งที่ 1

นิสิตจิตอาสา ม.ทักษิณ ร่วมสร้างสุขด้วยเสียงเพลง ผ่านกิจกรรม ดนตรีสร้างสุขสัญจร ครั้งที่ 1

16 ก.พ. 67 664

นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมสร้างสุขด้วยเสียงเพลง ผ่านกิจกรรม “ดนตรีสร้างสุขสัญจรครั้งที่ 1”

 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม “ดนตรีสร้างสุขสัญจรครั้งที่ 1” ณ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้รายวิชา การรวมวงดนตรี เครื่องมือเอกเปียโน และรายวิชาทักษะดนตรี เครื่องมือเอกขับร้อง
บรรเลงและขับร้องโดย Parichart Singers & Piano Ensemble   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานิสิตหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากลให้มีทักษะดนตรีการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกประสบการณ์การแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณะชน ตลอดจนการปลูกฝังส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะ และสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

................................................................................

ข้อมูล/ภาพ : เพจ TSU MUSIC

#TSUMUSIC #TSU  #นิสิตจิตอาสา  #สาขาดุริยางคศาสตร์   #คณะศิลปกรรมศาสตร์   #มหาวิทยาลัยทักษิณ