มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล บทความระดับดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล บทความระดับดี

14 มี.ค. 67 139

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล บทความระดับดี ในการประชุมวิชการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นางสาวสิริวรรณ คงพัฒน์ และ นางสาวปวีณ์นุช บุญมาก นิสิตสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับรางวัลบทความระดับดี เรื่อง "ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดี ของลูกค้าร้านอาหารครัวเรือนไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 10
จัดโดยสมาคมวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

..........................................

#คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยทักษิณ #การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ #ECBATSU #TSU