มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล บทความระดับดีเด่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล บทความระดับดีเด่น

14 มี.ค. 67 122

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล บทความระดับดีเด่น ในการประชุมวิชการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นางสาวพัชริตา แก้วสุกแสง และ นางสาวกมลลักษณ์ แซ่เจ้า นิสิตสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความระดับดีเด่น เรื่อง "การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าของธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 10 จัดโดยสมาคมวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

.......................................

#คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยทักษิณ #การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ #ECBATSU #TSU