นิสิต UM ผงาด คว้าแชมป์ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้

นิสิต UM ผงาด คว้าแชมป์ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้

14 มี.ค. 67 123

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (UM) มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการรัฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมรัตนพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ได้จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "การเมือง ผู้คน อนาคต" ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 

ผลจากการเข้าร่วมโครงการ นิสิตได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. นางสาวชลดา เหมสนิท "ได้รับรางวัลชนะเลิศ"

2. นายวชิรวิชญ์ ชัยกิจ "ได้รับรางวัลชมเชย"

โดยมี  อาจารย์ ดร.อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ และ  นางสาวนุชรินทร์ เที่ยงธรรม เป็นที่ปรึกษา ฝึกซ้อมโดย นายณัฐวุฒิ สำลี