ม.ทักษิณ ร่วมมือ อบจ.พัทลุง และภาคีเครือข่าย จัดเสวนา เวทีสานพลังภาคีสู่พัทลุงมหานครแห่งความสุข

ม.ทักษิณ ร่วมมือ อบจ.พัทลุง และภาคีเครือข่าย จัดเสวนา เวทีสานพลังภาคีสู่พัทลุงมหานครแห่งความสุข

22 มี.ค. 67 1846

ม.ทักษิณ ร่วมมือ อบจ.พัทลุง และภาคีเครือข่าย จัดเสวนา "เวทีสานพลังภาคีสู่พัทลุงมหานครแห่งความสุข" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการจังหวัดพัทลุง 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยบุคลากรและนักวิจัย เข้าร่วมเสวนา "เวทีสานพลังภาคีสู่พัทลุงมหานครแห่งความสุข" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการจังหวัดพัทลุง ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการจังหวัดพัทลุง เพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง  โดยมี  นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงกล่าวต้อนรับ เปิดงาน พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง  

หลังจากนั้น  ดร.พา ผอมขำ  ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการจังหวัดพัทลุง ได้แนะนำถึงที่มาที่ไปของโครงการ ฯ เป้าหมายร่วมและงานที่ผ่านมาของ "พัทลุงมหานครแห่งความสุข"  ติดตามด้วยนายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการสร้างสุขภาพของคนจังหวัดพัทลุง  

และติดตามด้วยกิจกรรมเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน "พัทลุงมหานครแห่งความสุข" ด้านบทบาทการสนับสนุน พัทลุงมหานครแห่งความสุข" ของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่

- แผนงานร่วมทุนระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดย นายไพฑูรย์ ทองสม

- สมาคมสร้างสุขชุมขนคนเมืองลุง โดย นายเสณี จ่าวิสูตร

- ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง โดย นายสมภา ใจกล้า

- หอการค้าจังหวัดพัทลุง โดย นายเคนทร์ หนูฤทธิ์

- สมาคมรักษ์ทะเลไทย โดย นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู

- สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู

- มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ดร. ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร

- หน่วยบริการวิชาการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

- สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ 

- สถาบันวิจัยและนวัดกรรม

- สถาบันศึกษาเพื่ออนาคดพัทลุง โดย นายพรศักดิ์ ชุมทอง

- ผู้แทนนักวิจัยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างซุมซนเข้มแข็งพื้นฐานของประชาธิปใดยอัดลักษณ์ไทย" โดย ผศ. ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ

 

และการบรรยายเรื่อง ทิศทางสำคัญของการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทย โดย นายแพทย์สุเทพ เพซรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนภาคบ่ายต่อด้วยเวทีเสวนา ในประเด็นสถานการณ์เปรียบเทียบ ดังนี้ 

- สถานการณ์บทเรียนการจัดการฐานทรัพยากร จังหวัดพัทลุง (นิเวศเขา ป่า นา เล)

- กลไกแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง จังหวัดพัทลุง สู่พัทลุงมหานครแห่งความสุข

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม  และการสรุปผลการประชุม 

...........................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#สานพลัง #ภาคีเครือข่าย #พัทลุงนครแห่งความสุข  #สุขภาวะ #ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ #TSUNEWS #งานสื่อสารองค์กร #อบจ.พัทลุง  #มหาวิทยาลัยทักษิณ