สภาคณาจารย์และพนักงาน ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567

สภาคณาจารย์และพนักงาน ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567

23 มี.ค. 67 185

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567   นำโดยอาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ และกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ กำหนดขึ้นระหว่างวันที่  23-24 มีนาคม 2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยน      

    

ประสบการณ์ ความคิดเห็น เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษา และระบบสวัสดิการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งผลักดันแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ มีสถาบันเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 29 สถาบัน และมีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 60 คน  คณะทำงานได้นำผู้เข้าประชุมชมภูมินิเวศรอบรั้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และศึกษาวัฒนธรรมภาคใต้ ณ ห้องมีดและศาสตราวุธ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 

-------------------

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#ปอมท. #สภาคณาจารย์และพนักงาน #สวัสดิการ #สถาบันอุดมศึกษา #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #TSUNEWS