อธิการบดี ระดมความคิดผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับกลยุทธ์ปั้นภาพอนาคต TSU Moonshot

อธิการบดี ระดมความคิดผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับกลยุทธ์ปั้นภาพอนาคต TSU Moonshot

23 มี.ค. 67 353

อธิการบดี ระดมความคิดผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับกลยุทธ์ปั้นภาพอนาคต TSU Moonshot

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดงาน พร้อมให้ข้อมูลที่ไปที่มา ของการจัดกิจกรรม TSU Moonshot Workshop 2024  ต่อจากนั้นเริ่มปฏิบัติการกิจกรรม เราจะไปดวงจันทร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการแบ่งย่อย 4 กลุ่มพร้อมทั้งนำเสนอกลุ่มใหญ่ ภายใต้ประเด็น  “ปั้นแต่งความฝัน ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยทักษิณในฝัน” โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มวิชาการ  กลุ่มวิจัย  กลุ่มบริการวิชาการ  และกลุ่มการบริหาร

  

สำหรับโครงการ TSU Moonshot : ปฏิบัติการไปดวงจันทร์ จัดโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ พร้อมระดมสมองผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ (1 คน) และ หัวหน้าหน่วยงานบริหาร เข้าร่วมโครงการ  "TSU Moonshot : ปฏิบัติการไปดวงจันทร์" ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567 ณ ห้อง18803 ชั้น 8 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมแนวคิด ความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์บริหารด้วยแนวคิดแบบ Moonshot ที่สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนให้บรรลุแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติการที่เรียกว่า TSU Moonshot Workshop และเพื่อระดมความคิดและตอบโจทย์การบรรลุ TSU Moonshot เชิงรูปธรรมที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์/ปรับใช้กับแผนของหน่วยงานทุกระดับ

….………..

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#TSUMoonshot #ยุทธศาสตร์ #ปรับแผน #กลยุทธ์ #ไปดวงจันทร์ #ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #TSUNEWS