โรงเรียนสาธิต  ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม มุ่งสร้างอัตลักษณ์ เก่ง ดี มีสุข สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม มุ่งสร้างอัตลักษณ์ เก่ง ดี มีสุข สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

26 มี.ค. 67 2059

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม (ส.มทษ) เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เริ่มเปิดดำเนินการปีการศึกษา 2564 จัดตั้งขึ้นตามกรอบความคิดหลักของแผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้”  โดยมีอัตลักษณ์ (Identity) คือ ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข และนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่นักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567(TCAS67)  และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ กว่าร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสกู๊ปพิเศษฉบับนี้จะนำทุกท่านไปรับทราบข้อมูล และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารโรงเรียนฯ 

 

    

อาจารย์ ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์  ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เปิดดำเนินการ  ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรามุ่งนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศและการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียนฯ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับสากล  จุดเด่นที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์และโรงเรียนที่ต้องการหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ มีความเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงเป็นคนดีของสังคม  และที่สำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนต้องการให้นักเรียนทุกคนมีความสุข

ปัจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบ Active Learning เน้นความสุขของผู้เรียน โดยมีครูเป็น Coach คอยสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี และใช้การคิดที่เขาสามารถที่จะวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคต เพื่อตอบโจทย์การทำงานและการประกอบอาชีพได้ โรงเรียนจึงมีแนวทางการดำเนินงาน ในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน โดยต่อยอดให้มีการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษา เช่น การจัดค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน โครงการความร่วมมือกับ AFS  รวมถึงการส่งเสริมความเป็นเลิศให้ครู บุคลากร เช่น ดูงานประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และการรับสมัครครูต่างชาติ จากประเทศจีน เกาหลี และแคนาดา มาทำหน้าที่สอน เป็นต้น หากถามว่า "โรงเรียนมองว่าประสบความสำเร็จหรือไม่" อาจตอบว่า "ใช่" ในบทบาทที่ช่วยให้นักเรียนค้นหาตัวเองได้ และสามารถนำพานักเรียนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่แรกที่เข้ามาสู่รั้ว โรงเรียนสาธิตฯ

 

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางการส่งเสริมและเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คือ มองผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งโรงเรียนฯ มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัย และเครื่องมือปฏิบัติการทดลองหรือเครื่องมือวิจัยขั้นสูง จึงง่ายต่อการส่งเสริมนวัตกรรม เน้นในเรื่องของสมรรถนะนวัตกรรม ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่ประเทศต้องการให้ทุกหน่วยงานผลิตกำลังคนด้านนี้  และผลสำเร็จของผู้เรียนประเมินได้จากผลสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน สำหรับการสอบ TCAS67 รอบที่ 1 พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 59 คน ผ่านการสอบคัดเลือกรอบ TCAS 1 คิดเป็นร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนฯ ซึ่งบางคนได้รับเลือกมากกว่า 1 สถาบัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องคำนึงถึงแล้วก็ให้ความสำคัญมากที่สุด และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนกว่าร้อยละ 85 ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

   

นางสาวกัลยกร  คงประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ซึ่งสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแบบสองปริญญาในสาขา Politics and Global Studies (PGS) ซึ่งเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ โดยได้รับทุน 30% จาก 3 มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย  ที่แรก  คือ Bachelor of International Relations ที่ The university of Adelaide มหาวิทยาลัยที่2 คือ Bachelor of Art with a Major in International Relations ที่ Macquarie University และสุดท้าย คือ Bachelor of Political Science and International Relation ที่ Griffith University  นักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณว่า  กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ สนับสนุนการตัดสินใจผ่านการจัดกิจกรรมที่ช่วยทำให้นักเรียนสามารถค้นหาตัวเองได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก ทำให้ได้เรียนรู้มีประสบการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งทำยังสามารถนำผลงานไปยื่น portfolio ได้ด้วย สำหรับข้อแนะนำของน้องๆ ที่สนใจ การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แนะนำให้ลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและประเทศนั้น ๆ ทั้งทุนและรอบการรับนักศึกษา ศึกษาวันที่ เกณฑ์การรับ และข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจน หรือหารุ่นพี่ที่ติดคณะ มหาวิทยาลัยที่เราสนใจแล้วนำข้อมูลนั้นมาเป็นแนวทางตัวอย่าง แล้วเขียนแผนและสิ่งที่ต้องทำออกมาให้ชัดเจน เก็บรายละเอียดให้ชัดเจน เมื่อถึงเวลาก็สามารถยื่นเอกสารได้เลย

ทางด้านนายธวัชชัย  เรืองวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จาก 3 มหาวิทยาลัย คือ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เป็นโรงเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยทักษิณทำให้การเรียนการสอนจะมีความเข้มข้นและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณและคุณครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning พร้อมกับการบูรณาการระหว่างวิชาทำให้เป็นบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การเเข่งขันวิชาการ ค่ายวิชาการ ค่ายอาสา หรือกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทำให้เป็นช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ได้ค้นพบตนเองว่าเหมาะสมกับเส้นทางไหน

  

และ นางสาวปุณยนุช  รัตนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการแพทย์ปฏิรูปสุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่จะรับเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อจากคณะแพทยศาสตร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก 2 แห่ง คือ China medical กับ Xi’an Jiaotong  University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท็อปของโลก สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบของโรงเรียนสาธิตฯ  โดยการสนับสนุนด้านการเรียนควบคู่การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งฝากถึงน้อง ๆ ที่จะสอบ TCAS ในปีต่อไปว่า การหาข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ การที่เรามีเป้าหมายหรือจุดหมายที่ชัดเจนที่จะพุ่งไป เราต้องรู้ข้อมูลแล้วก็รู้ทางที่เราต้องการที่จะไป ดังนั้นควรพาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้มากที่สุด เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ

           

 ไม่เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสบความสำเร็จ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 เลือกต่อที่เดิม แต่สำหรับคนที่ต้องการตามฝันก็ถือได้ว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จ เพราะนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนชั้นนำหรือโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว) และโครงการห้องเรียนพิเศษตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210  

สอบถามหรือติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ https://satit.tsu.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 มือถือ 095-432-6621

.........................

ข้อมูล/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ