TSU Move on ปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

TSU Move on ปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

26 มี.ค. 67 211

26 มีนาคม 2567 ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ TSU Move on (ปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วย การกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

ต่อด้วยกิจกรรม President Talk : ม.ทักษิณ ถิ่นในใจ ในทุกวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี

หลังจากนั้น คณบดีและผู้แทนจากทุกคณะ ได้กล่าวอวยพรนิสิต พร้อมรับชมการแสดง “TSU Proud” โดย นิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนนิสิตได้มอบมาลัย ดอกไม้ กล่าวอำลาสถาบันและอาจารย์ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้แทนแต่ละคณะ นอกจากนี้ มีการบรรยาย เรื่อง ม.ทักษิณ ถิ่นนี้ ที่ภูมิใจ โดย นายสุรศักดิ์ เกตุเสน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 8 อดีตรองประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปีการศึกษา 2551 ปิดท้ายด้วย กิจกรรม “ม.ทักษิณ ถิ่นที่รักและภูมิใจ” สร้างความอบอุ่น ความประทับใจแก่นิสิตร่วมกัน ก่อนแยกย้ายไปสู่เส้นทางการทำงาน