มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน TSU Move on ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาเขตสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน TSU Move on ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาเขตสงขลา

27 มี.ค. 67 255

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน TSU Move on ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566  ผู้บริหารร่วมอวยพรผู้สำเร็จการศึกษา เดินหน้าต่อเพื่อก้าวสู่อาชีพที่มั่นคง

มหาวิทยาลัยทักษิณมีดอกปาริชาตหรือดอกทองหลาง เป็นดอกไม้ประจำสถาบัน เชื่อกันว่าเป็นดอกไม้ในสวนของพระอินทร์  ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ จะเริ่มออกช่อดอกแล้วบานสะพรั่งเมื่อถึงปลายเดือน  ซึ่งเป็นช่วงที่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณสำเร็จการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2566 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือปาริชาต ช่อที่ 52 กำลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งทุก ๆ ปีการศึกษา จะมีนิสิตแจ้งสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีละประมาณกว่า 3,000 คน และจากผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และวิจัย (https://employ.mhesi.go.th/) พบว่า ปีการศึกษา 2566  บัณฑิตมีงานทำ 90.54 เปอร์เซ็น  และพบว่า 1.53 เปอร์เซ็นศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่ 0.77 มีงานทำและศึกษาต่อ  มีเพียง 7.17 เปอร์เซ็น ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ  และจากการสำรวจยังพบด้วยว่า การมีงานทำของบัณฑิตมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังปี 2562-2566 โดยในปีการศึกษา 2562 อยู่ที่ 62.16 เปอร์เซ็น ส่วนในปีการศึกษา 2566  บัณฑิตมีงานทำคิดเป็น90.54 เปอร์เซ็น ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการก้าวสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตจบใหม่ที่เป็นไปในทิศทางที่สดใสขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา    

       

ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนิสิต สภานิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงจัดโครงการ TSU Move on (ปัจฉิมนิเทศนิสิตปีการศึกษา 2566) โดยจัดทั้ง 2 พื้นที่ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2567  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   

         

โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นการจัดกิจกรรม ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา นิสิตได้กล่าวอำลา อาจารย์และสถาบัน นิสิตมีความภูมิใจในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมอย่างภาคภูมิ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนิสิต ที่สำเร็จการศึกษา จำนวนรวม 2,304 คน โดยทีมคณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ภาคเช้า และภาคบ่าย

สำหรับกิจกรรมภาคเช้า มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนภาคบ่าย ในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะนิติศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

เข้าร่วมพิธี ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าว ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  พร้อมให้แนวคิดว่า “ถ้าเราทุกคนมีความพากเพียรสิ่งที่มุ่งหวังไว้จะประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในทุกครั้งของความพากเพียร เพราะชีวิตย่อมมีล้มบ้างเป็นธรรมดา ปัจจัยที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จได้ก็คือ เมื่อล้มแล้วต้องรีบลุกให้ไว เพื่อจะมีกำลังใจในการไปต่อ”

- กล่าวอวยพรนิสิต โดย คณบดี

- การแสดง “TSU Proud” โดย นิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

- การบรรยาย เรื่อง ม.ทักษิณ ถิ่นนี้ ที่ภูมิใจ โดย นายจักรพงค์ ประกอบการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2552

- President Talk : ม.ทักษิณ ถิ่นในใจ ในทุกวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี พร้อมให้แนวคิดในการดำเนินชีวิตว่า “ชีวิตไม่ง่าย เป็นอิสระ ข้ามพ้นความกลัว และเชิดหน้าเข้าไว้”

- กล่าวอำลาสถาบันและอาจารย์ โดย ตัวแทนนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดย นายภูวดล ทองเกตุ ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2566

ปิดท้ายด้วย กิจกรรม “ม.ทักษิณ ถิ่นที่รักและภูมิใจ” ร้องเพลงประสานเสียง โดยใช้บทเพลง “ทักษิณถิ่นรัก” และบทเพลง “เราและนาย”  "เราและนาย" โดยคณะนักร้อง Parichad Singer นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมร้องโดย นิสิตรุ่นน้องจากทุกคณะ ในงาน TSU Move on (ปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566) ................................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

อ้างอิง : https://employ.mhesi.go.th/

#ปัจฉิมนิเทศ2566 #ปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ #ฝ่ายกิจการนิสิต  #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS