ขอแสดงความยินดีกับนิสิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม

28 มี.ค. 67 107

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวกวินณา ขุนแสง และ นายอภิวิชญ์ สุวรรณชาตรี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม

เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา : คาเฟ่อเมซอน สาขา The Signature Hotel Airport

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22 มีนาคม 2567

_____________________________________

#การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ #คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  #มหาวิทยาลัยทักษิณ #MTTSU